CVO CHARTERED & COST ACCOUNTANTS ASSOCIATION


Core Committee - Year 2023-24

Chairman CA Rahul Talakshi Nagda
Advisor

CA Haresh Kunverji Chheda

Convenor

CA Umang Lalit Soni

Jt. Convenor CA Girish Devraj Maru
   
Special Invitee

CA Paresh Khimji Vora
CA Nilesh Kalyanji Saiya
CA Anil Kantilal Haria

   
Members CA  Deep Rashmin Chheda
  CA  Chintan Dhiraj Saiya
  CA  Chintan Tarun Rambhia
  CA  Ami Girish Chheda
  CA  Grishma Nirav Saiya
  CA  Paras Laxmichand Maru
  CA Harsh Lalit Soni
  CA Priten Bhupendra Shah
  CA Mittal Vishesh Sangoi
 
Chairman CA Paras Khimji Savla
Advisor
CA Ketan Shantilal Rambhia
Convenor CA Deep Rashmin Chheda
Jt. Convenor
CA Chintan Dhiraj Saiya
   
Special Invite  CA Tansukh Keshavji Chheda
CA Amish Shantilal Sangoi
CA Mehul Talakshi Gala
   
Members
CA Rohan Navinchandra Dedhia
  CA Heenal Pratik Furia
  CA Shreyas Dhirendra Sangoi
  CA Dharmi Adit Dharod
  CA Ajay Praful Dedhiya 
  CA Ketan Mahendra Shah
  CA Ronak Pravin Gada
  CA Samir Suresh Nagda
  CA Mihir Kantilal Gala

.

Chairman CA Ameet Mahendra Chheda
OB In-charge CA Sanjeev Dungarshi Lalan
Convenor CA Chintan Tarun Rambhia
Jt. Convenor
CA Nihar Suresh Dharod
  CA Grishma Nirav Saiya
   
Special Invitee CA Kirit Premji Dedhia
CA Ashwin Bhavanji Shah
   
Members CA Chintan Nitin Dedhia
  CA Bhavin Mavji Dedhia
  CA Hetal Kewal Malde
  CA Pratik Girish Maru
  CA Deepesh Talakshi Chheda
  CA Kushal Devendra Dedhia
  CA Vatsal Nitin Shah
  CA Kruti Vinit Sangoi
  CA Ankur Kishor Gada
  CA Pooja Vatsal Shah

.

Chairman CA Jigar Ratilal Gogri
Advisor CA Himanshu Talakshi Chheda
Convenor CA Hetal Vinit Gada
JT. Convenor
CA Viral Vinod Satra
   
Special Invitee CA Chetan Khimjibhai Kakka
CA Dilip Khushalchand Gosar
CA Rakesh Maganlal Vora
   
Members CA Sanjay Khetsi Savla
  CA Zeel Manilal Vora
  CA Meghna Vihang Makda
  CA Kajal Sanjay Gala
  CA Nirali Vasant Shah
  CA Sweta Jenil Furia
  CA Amit Manilal Haria
  CA Siddharth Bipin Karani
  CA Vishesh Dhirendra Sangoi
  CA Kunthan Kishor Gada
  CA Akshay Nitin Satra
  CA Hardik Bharat Sethiya

.

Chairman CA Nilesh Talakshi Dedhia
Advisor CA Ketan Damji Saiya
Convenor CA Nihar Suresh Dharod
Jt. Convenor CA Paras Laxmichand Maru
  CA Shreya Kirti Nagda
   
Special Invitee CA Arvind Hemraj Nagda
CA Bharat Laxmichand Nagda
   
Members CA Hiloni Jay Savla
  CA Dipti Nikhil Chheda
  CA Sohil Kishor Gangar
  CA Kewal Ketan Rambhia
  CA Ayush Anil Dedhia
  CA Jinesh Paresh Savla
  CA Jatin Dhanji Furia
   
Chairman

CA  Bharat Dhanji Gala

Advisor CA Atul Chunilal Bheda
Convenor CA Priti Paras Savla
Jt. Convenor CA Priten Bhupendra Shah
  CA Mittal Vishesh Sangoi
   
Special
Invitee
CA Jignesh Vasant Keniya
   
Members
CA Chintan Keshavji Karani
  CA Shrenik Dinesh Shah
  CA Mrugna Suresh Boyad
  CA Deesha Hitesh Veera
  CA Nidhi Nilay Shah
  CA Harsh Bipin Nagda
  CA Jay Dilip Gosar
  CA Vedant Dhiraj Gada
  CA Karan Dilip Shah
  CA Sunny Hirendra Gala
  CA Ishita Vijay Visariya
  CA Hardik Keshavji Bauva
  CA Paras Manoj Maru
   
Chairman CA Champak Kalyanji Dedhia
Advisor CA Navin Chapshi Shah
Convenor CA  Girish Devraj Maru 
Jt. Convenor
CA Harsh Lalit Soni
   
Special Invitee
CA Arvind Jethalal Gala
 
 
Members
CA Sunny Bharat Gosar
  CA Jeet Rasik Gala
  CA Keyur Jitendra Furia
  CA Disha Dipak Gada
  CA Nilesh Jivraj Chhadwa
  CA Jai Jayantilal Savla
  CA Deesha Niitin Shah
  CA Jinit Atul Bheda
  CA Harsh Nitin Chedda
  CA Amar Kiran Nandu
   
Chairman CA Sunil Vallabhji Dedhia
Advisor CA Ketan Nanji Gada
Convenor CA  Chintan Dhiraj Saiya
JT. Convenor
CA  Hetal Vinit Gada
  CA  Henik Dilip Shah
   
Special Invitee 
 
CA Sudhir Shivji Bheda
CA Jasmine Sunderji Sawla
   
Members
CA Misha Nirav Sangoi
  CA Vihang Jitendra Makda
  CA Ritesh Shashikant Savla
  CA Chintan Vasant Savla
  CA Mayank Bhupendra Gosar
  CA Harshvardhan Dinesh Shah
  CA Pratik Bharat Shahanand
  CA Het Dhanji Bheda
  CA Sambhav Dinesh Satra
  CA Hardik Ketan Saiya
   
Chairman CA Sanjay Vishanji Chheda
Advisor CA Hasmukh Bhavanji Dedhia
Convenor
CA Ami Girish Chheda
JT. Convenor
CA  Deep Rashmin Chheda
  CA  Akash Rajesh Gogri
 
Special Invitee CA Hitesh Keshavji Pasad
CA Jayesh Kalyanji Salia
CA Kiran Khimji Nandu
Members CA Shraddha Umang Dedhia
 

CA Manish Devchand Nagda

  CA Ankur Kishor Sangoi
  CA Pooja Vatsal Dedhia 
  CA Kunjesh Raju Shah
  CA Neha Niraj Lodaya
  CA Krina Kiran Maru
  CA Nirav Dinesh Saiya
   
   
Chairman CA Ashok Lakhamshi Chheda
Advisor CA Dinesh Nanji Shah
Convenor CA Akash Rajesh Gogri
Jt. Convenor CA Virav Nitin Dedhia
CA Kimi Jenish Nagda
 
Special Invitee
CA Maitri Paras Savla
   
Members CA Zalak Mahendra Savla
  CA Nisha Ninad Gala
  CA Reenkal Jitendra Gangar
  CA Parth Jitendra Furia
  CA Kinjal Dinesh Chedda
  CA Nehal Mahir Gada
   
   
Chairman CA Dinesh Devchand Ghalla
Advisor CA Atul Chunilal Bheda
CA Umesh Khimji Gala
CA Manoj Chunilal Shah
CA Nitin Meghji Maru
CA Rajesh Raghavji Shah
CA Mulesh Manilal Savla-
Convenor CA Viral Vinod Satra
   
Members CA Vignesh Shivji Bheda
  CA Dilip Khushalchand Gosar
  CA Arvind Hemraj Nagda
  CA Umang Lalit Soni
  CA Girish Devraj Maru
  CA  Hetal Vinit Gada -
  CA  Nihar Suresh Dharod
  CA  Akash Rajesh Gogri
  CA Shreya Kirti Nagda
  CA Virav Nitin Dedhia
  CA Henik Dilip Shah
 

CA Kimi Jenish Nagda